Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce osobních údajů:
Česká zbrojovka a.s., sídlo: Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod
Ředitel Řízení lidských zdrojů, telefon +420 572 654 223

Já, níže podepsaný/á uděluji tímto souhlas společnosti Česká zbrojovka a.s. (dále jen „správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a navazujících právních předpisů, zpracovávala mé osobní údaje za níže uvedených podmínek.

Účelem zpracování je:

  • zasílání nabídek pracovních pozic vybraného kariérního zaměření a souvisejících informací v rámci výběrových řízeních u České zbrojovky a.s. a dalších společností propojených s Českou zbrojovkou a.s. (tj. Colt CZ Group SE, Colt's Manufacturing Company LLC, Colt Canada Corporation, CZ-USA, Dan Wesson Firearms, CZ Export Praha, s.r.o., 4M SYSTEMS a.s.)
  • Získání informací vztahujících se k rozhodnutí o kvalifikaci a vhodnosti uchazeče k přijetí do pracovního poměru, ke sjednání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, či u studentů k zájmu o získání stipendia
  • Jednání o uzavření pracovní smlouvy či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • V případě vybraných pozic podstoupení testů psychodiagnostiky za účelem zkoumání profesních a osobních předpokladů na požadovanou pracovní pozici, při němž budou získávány zejména tyto údaje: intelektové dispozice, pracovní energie, hodnotová identifikace

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, informace o kariérním zaměření (dělnické pozice/studenti a absolventi/technologické a business pozice) a další údaje, které nám dle Vašeho vlastního uvážení poskytujete v zaslaném životopisu, případně v průvodním dopise (zejména údaje o dřívějším zaměstnání, studiu, kvalifikaci), výsledky z psychologického vyšetření u uchazečů na vybrané THP pozice. V případě, že nám poskytnete kontaktní údaje na předchozí zaměstnavatele, zpracováváme také Vaše osobní údaje o dosavadních pracovních zkušenostech, získaných dovedností, pracovních návycích a chování.

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu 4 let od jejich poskytnutí. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem budou předávány dalším příjemcům, a to společnostem propojeným s Českou zbrojovkou a.s., které jsou uvedeny výše, dále pak poskytovateli e-mailingových, služeb cloudových úložišť a služeb psychodiagnostiky, kteří jsou ve smluvním vztahu s Českou zbrojovkou a.s. Příjemci údajů se zavázali minimálně ke stejné úrovni ochrany osobních údajů, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

Máte právo:

  • Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným správci,
  • požadovat umožnění přístupu Vašim k osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).